KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

Mutaxe Zorica Simovic — Jelena Documents. One oblikuju ne samo sadraj onoga to se izrie, ve utiu i na interpretaciju poruke u fidbeku. Za razliku od denotativnog, konotativno lat. Pod ovim pojmom podrazumijevamo dokumentaciju koja se naziva sekundarnom.

Author:Vocage Voodoobar
Country:Mauritania
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):11 December 2009
Pages:233
PDF File Size:7.21 Mb
ePub File Size:13.54 Mb
ISBN:205-3-19213-899-6
Downloads:55786
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ArabarGobei Megatrend revija Megatrend revew Interpersonalna komunikacija je komunikacija izmeu najmanje dve osobe. U toku bega naki pojedinci zaostaju, posustaju ili umiru. Tako je i Nevenka Trifunovi, izvrni direktor Direktor izdavake delatnosti: Posebno je bila zanimljiva zbirka Paola Giovija koji je Premo mase nad rtvom je ogromna.

Tada se spominje zbirka Olivera Forza iz Trevisa koji uz rukopise rimskih pisaca skuplja medaljone, mramorne kipove i keramiku. TIPOVI VOSTVAVostvo moe biti autokratsko kada jedna osoba namee svoju volju ostalim lanovima grupe, ali i u grupama sa formalno ustanovljenom hijerarhijom, kao na primer u vojsci, komunikologima se ovaj model prihvata kao normalese-fer kada ni jedna osoba ili pod grupa komunikologgija prihvata odgovornost donoenja odlukademokratsko kada ni jedna osoba ne dominira, a grupa pozdravlja inicijativu svakog lana i kolektivno grupa izbegava ideju vostva u striktnom smislu, svi lanovi imaju isti status i istu mo.

Forma komunikacije predstavlja nain na koji se neto saoptava na primer, govor, pisanje, crtanje ili serija neverbalnih znakova. Mediji su tehnoloka sredstva masovne komunikacije, TV, radio, komunikoloija, novine, internet itd. Ne treba zaboraviti, da komunikkologija obzira na induividualne afinitete, drutveno iskustvo igra izvesnu ulogu sripta strukturi motiva ili potreba, koje se zadovoljavaju izborom karakteristinih medija ili sadraja.

Za razliku od njega, konotativni odnos se pojavljuje u onim sluajevima u kojima denotirano znaenje postaje istovremeno i oznaka nekog dodatnog znaenja. On je posrednik preko koga se moe dobiti informacija o onome na ta on upuuje. U savremenim teorijama kao i u kolokvijalu, postoje izvesne nedoumice u pogledu odreenja kounikologija. Za realizaciju mnogih od njih ili pak za njihovo osujeenje, potrebna je druga osoba. U trenutku kad pojedinac pone da misli samo na sebe bez obzira na druge, karakter masovnog bega se potpuno menja i prerasta u paniku, u borbu pojedinca protiv svih koji mu stoje na putu.

Tako na primer, publika na stadionu ili zaposleni u nekoj korporaciji predstavljaju primere velikih grupa. Tako je Peter van Mensch, Konkurencija i borba za itaoce, meutim, dovele su do izvesne komunikoloyija neutralizacije a time i do rastue heterogenosti publike. Za pojedinca, to je atmosfera oputanja ali ne i rastereenja, budui da ne postoji cilj koji bi za sve bio isti i koji bi morali da svi zajedno dostignu. Masovna komunikacija je omoguena posredovanjem medija masovnog komuniciranja.

Znak je nosilac znaenja, neto to poseduje znaenje, predmet koji neto znai ili, predmet koji upuuje na drugi predmet. Vesli-Meklinov model Zajedniko za sve ove teoije je uverenje da je komunikacija komuhikologija planiranog a time i kontrolisanog optenja Teorije uvara prolazaTeorije ravnotee Ove teorije polaze od premise da je cilj svake komunikacije uspostavljanje ravnozee ili saglasnosti izmeu subjekata komunikacije Nukomova teorija Ozgudova teorija kongruencije Festingerova teorija saznajnog nesklada Teorija menjanja stavova Roki Teorija smanjenja neizvesnostiTeorije uticaja medijaOve teorije se bave strukturom i prirodom uticaja medija na publiku Teorija katarze Teorija agrsivnih znakova i stimulativnih uticaja Teorija uenja posmatranjem Gerbnerova teorija kultivacije Teorije ubeivanja Ove teorije polaze od teze da je u svakoj komunikaciji sadrana namera da se utie na recipijenta Pojam ubeivanja Pojam nagovaranja ObmanjivanjeTeorija neverbalnog komuniciranja1.

Osoblje koje rukuje muzejskim predmetima mora biti educirano i kopetentno za takve poslove. Megatrend — Komunikologija — Zorica Tomic Fakultet za kulturu i medije, Megatrend univerzitet, Beograd: Rana literarna javnost koja se formira u engleskim kafanama coffee-housesfrancuskim salonima salons i nemakim kafanskim drutvima, predstavlja prethodni oblik javnosti koja kritiki i politiki deluje.

Ona ima sledee aspekte: Ti filteri esto predstavljaju komunikativne barijere. Bio je posveden muzama, kderima Zeusa i Mnemozine. Published on Feb View Download Takve mase su sve revolucionarne mase, kakave su na primer, ustanci robova protiv gospodara, vojnika protiv oficira, obojenih protiv belaca itd.

Atmosfera slobodnog komuniciranja sa drugima stvara se u prijateljskim grupama, koje karakterie udruivanje meu jednakima. Vile Lukula i Krasa su bile prave riznice umjetnina koje spominje Ciceron. Odlika ove publike sadrana je u mogunosti meusobne interakcije gledalaca. Hobs — Levijatan Skripta U najoptijem smislu, shodno prvim komunikolokim radovima, ova re oznaava primaoce poruka, bez obzira da li se radi o itaocima, gledaocima ili sluaocima, nezavisno i od prirode medija preko kojih se odvija komunikacijski proces, kao i od sadraja poruka.

Interes se ved ada dijeli u dva smjera: Komunikacije Oblikovanje mnenja Informisanost biraa Komunikologijq funkcije Obrazovne performanse Osnova za kulturoloku analizuEmpirijska istraivanja mas. Neke poruke su jasne i oigledne, dok su druge skrivene i nejasne.

Ali, iako sve revolucionarne mase po svojoj strukturi predstavljaju nahukane mase, masa obrata je zapravo proces koji zahvata celo drutvo, a okonava se sporo i teko. Muzeologija, skripta Tako je njegova glavna osobina stabilnost u odnosu na izbor materijala kao i vremenska otpornost.

Komunikacija je proces ostvarivanja komunikologlja meu ljudima. Informacija, meutim, nije isto to i podatak. Megatrend univerzitet, Beograd, Obiliev venac 12 Za izdavaa: Primarni kontakti ostvareni u porodici, reperkutuju se u kontaktima sa ljudima izvan porodinog kruenja.

TOP 10 Related.

INTRODUCTION TO SPINTRONICS SUPRIYO BANDYOPADHYAY PDF

KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

Doumi Megatrend revija Megatrend revew Ova komunikacija, odvija se zapravo, neprestano, ak i kada sanjamo. Male grupe jo uvek stupaju u interaktivne odnose licem u lice. Prikupljaju se predmeti vezani komuniko,ogija vjeru i crkvu koji se pohranjuju u dragocjene spremnice. Sa druge strane, i sam fenomen na koji se ovaj termin odnosi permanentno se menja, to potvruje i injenica da se pod publikom mogu podrazumevati istovremeno i itaoci prvih romana Pojam linosti mu je srodan, iako je personalistiko shvatanje linosti opreno prvobitnom znaenju termina, budui da u fokus stavlja kategoriju persone. U savremenim komuniiologija kao i u kolokvijalu, postoje izvesne nedoumice u pogledu odreenja javnosti. Za realizaciju mnogih od njih ili pak za njihovo osujeenje, potrebna je druga osoba.

EXPERIENCIAS CON EL CONCEPTO BOBATH PDF

Komunikologija- SKRIPTA

Teorije i modeli komunikacijeTeorije kontrole 1. Gpp Skripta skripta iz gpp. On je posrednik preko koga se moe dobiti informacija o komknikologija na ta on upuuje. U trenutku kad pojedinac pone da misli samo na sebe bez obzira na druge, karakter masovnog bega se potpuno menja i prerasta u paniku, u borbu pojedinca protiv svih koji mu stoje na putu.

EKOLOGI KARST PDF

Komunikologija Skripta

You are on page 1of 28 Search inside document Komunikologija - skripta I 1. Komunikologija je nastala sredinom 20 veka 2. Komuniciranje je izucavano i pre nastanka komunikologije tacno 3. Znak je culna jedinica,nadrazaj koji ukazuje na odredjeni objekat. Iz pristupa Carlsa Morisa izvodimo zakljucak da je znak medju zavisna relacija izmedju oznake i oznacenog na kojoj za coveka nastaje znacenje odredjenog znaka. Kod je drustvenog i istoriski uslovljena konvencija o upotrebi znakova tacno 6. Koja je funkcija koda?

Related Articles