HANDBOEK VAKDIDACTIEK AARDRIJKSKUNDE PDF

Samenvatting Vakdidactiek aardrijkskunde 1e druk is een boek van An Steegen uitgegeven bij Pelckmans Pro. ISBN Het handboek Vakdidactiek aardrijkskunde is een leidraad voor elke leerkracht aardrijkskunde. In het boek wordt grondig beschreven hoe de lessen aardrijkskunde opgebouwd kunnen worden, met verwijzing naar leermiddelen, werkvormen, het organiseren van excursies en het evalueren van leerlingen. Dit alles wordt ingekleurd met sprekende voorbeelden.

Author:Taudal Zuludal
Country:Bulgaria
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):17 May 2015
Pages:417
PDF File Size:9.53 Mb
ePub File Size:7.49 Mb
ISBN:239-8-21666-867-9
Downloads:77392
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GrogarU kunt deze downloaden. Handboek vakdidactiek maatschappijleer. Redactie: Rob van den Boorn. ISBN nr: Te bestellen via Prodemos. Het uitgangspunt van deze nieuwe editie is dat docenten op basis van zelf geformuleerde leerdoelen systematisch maatschappijleer- of burgerschapsonderwijs ontwikkelen en uitvoeren. De auteurs willen docenten ondersteunen door vakdidactische handvatten aan te reiken. Vakdidactiek geeft antwoord op drie vragen: wat moeten leerlingen leren, waarom moeten zij dit leren en hoe moeten zij dit leren?

Om deze vragen systematisch te kunnen beantwoorden bespreken de auteurs allereerst waarom instructiemodellen behupzaam kunnen zijn. Vervolgens laten zij ine een aantal hoofdstukken zien hoe docenten vanuit deze modellen zelf onderwijs kunnen ontwikkelen, waarbij afgestemd wordt op de beginsituatie van de leerlingen.

Hierbij is er aandacht voor alle niveaus in het voortgezet onderwijs en het mbo. Wat werkt als je samenwerkt. Voorbeelden van samenwerking tussen gammavakken. Redactie: Hanneke Tuithof. ISBN nr: De maatschappij is complex. Op school leiden we kinderen op voor die maatschappij door haar in segmenten te bestuderen: namelijk de schoolvakken.

Dat lijkt niet heel gemakkelijk te gaan, zeker niet bij de gammavakken. Maar eigenlijk weten we over praktijken van samenwerking tussen vakken nog niet veel. In deze publicatie presenteren we daarom achttien verschillende praktijkvoorbeelden.

Ook presenteren we een model om op school en in de lerarenopleiding gestructureerd te praten over vormen en mate van samenwerking tussen gamma vakken. Dat maakt deze publicatie geschikt voor docenten, studenten aan de lerarenopleiding, lerarenopleiders, trainers en schoolleiders. Toekomstgericht onderwijs in de maatschappijvakken. Een vakdidactisch perspectief vanuit aardrijkskunde, economie, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer.

Allereerst gaan we in op het belang van conceptuele kennis en denkvaardigheden bij het leren bestuderen van mogelijke, wenselijke en waarschijnlijke toekomsten.

Vervolgens komt de bijdrage aan de orde die de afzonderlijke vakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer daaraan kunnen leveren. Tenslotte presenteren we uitwerkingen van opdrachten waarmee leerlingen aan het denken worden gezet. Genrespecifiek schrijven in de mens- en maatschappijvakken — 9 lesontwerpen onderzocht Auteurs Jannet van Drie, Talita Groenendijk, Martine Braaksma en Tanja Janssen p.

Dit is herkenbaar voor veel docenten uit de mens- en maatschappijvakken. Wat kan je hieraan doen als docent? In deze publicatie worden vijf ontwerpprincipes voor effectief schrijfonderwijs gepresenteerd die bruikbaar zijn in de mens- en maatschappijvakken. Op basis van deze principes hebben docenten van diverse mens- en maatschappijvakken en docenten Nederlands, negen lessenseries ontworpen. Deze lessenseries zijn gericht op het ontwikkelen van schrijfvaardigheid in samenhang met vakspecifieke denk- en redeneervaardigheden.

De focus ligt daarbij op de genres: vergelijken, verklaren en argumenteren. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de leerlingteksten inderdaad is verbeterd door deze lessenseries. Naast de vijf ontwerpprincipes bevat deze publicatie concrete beschrijvingen van de negen lessenseries, als ook een verslag van het onderzoek.

Doel is om docenten en opleiders concrete suggesties te bieden om vak- en schrijfonderwijs te integreren. U vindt hier de pdf van Genrespecifiek schrijven Verbeteren van schrijfvaardigheid in de mens- en maatschappijvakken. Handreiking voor opleiders en docenten. Redactie: Jannet van Drie.

Leerlingenschrijven veel bij deze vakken, maar vinden het vaak lastig om hun antwoordenen redeneringen goed te formuleren. Hoe kun je als docent aandacht geven aan schrijfvaardigheid op zodanige wijze dathet vakspecifieke denken en redeneren ondersteund wordt? Deze publicatieheeft als doel hiervoor handreikingen te bieden aan opleiders en docenten inhet basis- en voortgezet onderwijs. Naast meer theoretische bijdragen, wordener 16 concrete lesontwerpen gepresenteerd van hoe docenten aandacht bestedenaan schrijfvaardigheid in hun lessen en hoe opleiders dit doen.

De voorbeeldenzijn zowel gericht op het basis-, als voortgezet onderwijs. ISBN Geschiedenis is een talig vak.

Leerlingen hebben soms moeite met het lezen teksten en het productief gebruiken van de vaktaal in schrijfopdrachten of de interactie in de klas. Deze publicatie bevat de resultaten van een casestudy. De casestudy kwam tot stand in samenwerking met het lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School van de Hogeschool Utrecht. In de studie is onderzocht in hoeverre de geschiedenisdocent en de methode context, interactie en taalsteun de pijlers van taalgericht vakonderwijs bieden bij een lessenreeks over de Koude Oorlog vwo 3.

De voorbeelden kunnen goed gebruikt worden door lerarenopleiders, leraren en schoolboek auteurs die willen werken aan een taalgerichte vakdidactiek. Want wat weten we eigenlijk over het aardrijkskundeonderwijs? Welke beelden hebben leerlingen van hun leefomgeving en van hun toekomst? Hoe kunnen we het geografisch denken van leerlingen stimuleren?

Wat bieden aardrijkskundeschoolboeken? Zijn mysteries een goed middel? Werkt het gebruik van digitale kaarten verrijkend? En hoe kunnen we geografische kennis van leerlingen toetsen? Niet alleen de leerling en het leermiddel zijn studieobject, ook de leraar in opleiding. Hoe ervaren leraren aardrijkskunde in opleiding op de pabo lessen die meer focussen op geografisch denken?

Wat vinden leraren van veldwerk en excursies doen? Wat zijn de denk en redeneerwijzen bij het schoolvak Maatschappijleer en Burgerschap? Op welke wijze maakt Maatschappijleer als schoolvak gebruik van de sociale wetenschappelijke denkkaders en instrumenten? En wat is de relatie tussen Burgerschapsvorming en Maatschappijeleer? Deze bundel wil een bijdrage leveren aan het debat over de conceptuele denkkaders van Maatschappijleer ten behoeve van de vakdidactiek Maatschappijleer.

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de maatschappijvakken in dit verband een belangrijke rol kunnen spelen. In deze publicatie wordt nagegaan met welke opdrachten tot burgerschapsvorming de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer ooit in het leven zijn geroepen en hoe zij aan die opdracht hernieuwd invulling kunnen geven.

Op basis van wat uit empirisch onderzoek bekens is, wordt duidelijk gemaakt of en hoe onderwijs al dan niet invloed kan hebben op de ontwikkeling van burgerschap. Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden wordt ten slotte handen en voeten gegeven aan de invulling van burgerschap vanuit de maatschappijvakken.

U vindt hier de pdf van Burgerschapsvorming en de maatschappijvakken Taalgericht vakonderwijs en de mens- en maatschappijvakken. Een handreiking voor opleiders en docenten. De mens- en maatschappijvakken doen een groot beroep op de taalvaardigheid van leerlingen: bij het lezen van schoolboek- en andere teksten, maar ook bij het schrijven en samen praten over het vak.

Taalgericht vakonderwijs is een didactische benadering die zich expliciet richt op de talige aspecten van het vak en dient als basis voor deze publicatie. Het gaat in op specifieke kenmerken van de taal die gebruikt wordt bij de mens- en maatschappijvakken en bespreekt de rol van lezen, spreken en schrijven bij deze vakken.

Vervolgens worden concrete lesvoorbeelden gepresenteerd van hoe lerarenopleiders aandacht besteden aan taalgericht vakonderwijs in hun eigen opleiding en hoe docenten dit doen in hun lessen. De voorbeelden zijn zowel gericht op het basis- als voortgezet onderwijs. U vindt hier de pdf van Taalgericht vakonderwijs en de mens- en maatschappijvakken Economie in context. Het gaat daarbij om authentieke problemen, waarbij geen eenduidige oplossing is. In de literatuur zijn ze bekend onder de naam ill-structured problems.

In de praktijk blijkt dat bij het werken aan deze problemen enige structurering nodig is, al kan die na verloop van tijd afnemen. Het gaat dan voornamelijk om processtructurering.

Ook in het vmbo lijtk het zinvol om met dit soort opdrachten te werken. Het maken van de opdrachten is echter lastig. Deze publicatie bevat een aantal voorbeeldopdrachten die zo, of in een iets aangepaste vorm, in de klas kunnen worden uitgevoerd. Tevens wordt getoond hoe deze opdrachten vorm kunnen krijgen, zodat leraren worden geholpen zelf dit soort opdrachten te maken.

Dit is de editie van Deze edities kan niet meer besteld worden. Er is inmiddels een nieuwe editie uitgekomen in Verwondering en nieuwsgierigheid zijn belangrijke voorwaarden voor betekenisvol leren. Maar minstens zo belangrijk is de vakinhoudelijke kennis en vakdidactische vaardigheid van de docent. Niet zelden worden aardrijkskundelessen bepaald door wat de methode biedt.

De auteurs van dit vakdidactiekboek willen met die praktijk de strijd aanbinden. Zij zijn voorstander van divers leren met veel vakdidactische variatie. Dit vakdidactiekboek kan daarin een belangrijke bijdrage leveren.

Het geeft studenten de nodige kennis en inzicht in leerprocessen bij aardrijkskunde en daagt hen uit daar vorm aan te geven. Op die manier hopen de auteurs van dit boek de kwaliteit van het aardrijkskundeonderwijs een impuls te geven. U vindt hier een pdf van de hoofdstukken van het boek en meer informatie over bestellingen.

Vakintegratie in de Mens- en Maatschappijvakken. Theorie en praktijk Auteurs: Carla van Boxtel red. Het theoriedeel bespreekt de uitgangspunten, benaderingen en discussies over vakintegratie in de nationale en internationale literatuur.

LEY 18768 PDF

Vakdidactiek aardrijkskunde

Deze cursusactiviteiten zijn bedoeld voor lerarenopleiders natuurkunde, met de mogelijkheid om deze activiteiten naar eigen inzicht aan te passen aan het door hen te geven onderwijs, waarna zij via de gebruikelijke kanalen van hun onderwijsinstelling kunnen worden aangeboden. Cursusactiviteiten Met de cursusactiviteiten op deze website kunnen lerarenopleiders natuurkunde gericht werken aan de competentie-ontwikkeling van beginnende leraren volgens de hieronder schematisch weergegeven benadering Kortland et al, De cursusactiviteiten zijn bedoeld als suggestie om vorm te geven aan enerzijds de wisselwerking tussen kennisverwerving en oefening in het toepassen van de verworven kennis door de studenten in opleidingssituaties, en anderzijds de studenten bij te staan in hun reflectie op de door hen vormgegeven lespraktijk. Literatuur Kortland, K. Natuurkunde — Scheikunde op de lerarenopleiding. Pauw Red. De binnengekomen bijdragen zullen na redactie op deze website worden geplaatst, en mogelijk een rol spelen bij de voorbereiding van een nieuwe druk van het handboek.

INFIX TO POSTFIX CONVERSION EXAMPLES PDF

publicaties

U kunt deze downloaden. Handboek vakdidactiek maatschappijleer. Redactie: Rob van den Boorn. ISBN nr: Te bestellen via Prodemos.

HOUSECROFT AND CONSTABLE PDF

Handboek Natuurkundedidactiek

.

EFECTO COOLIDGE PDF

Vakdidactiek aardrijkskunde

.

Related Articles