BLAVATSKY DE GEHEIME LEER PDF

Dat was een tikkeltje te wild naar de smaak van het revolutionaire kameraden, die de suffragette in dan ook tot de guillotine veroordeelden. In grote delen van de wereld wachten vrouwen nog steeds. In de negentiende eeuw bleek hoe hardnekkig en taai de mannelijke contrarevolutie was. Diverse feministische intellectuelen realiseerden zich dat er voor de gewenste verandering meer nodig was dan alleen wettelijke hervormingen. Wat nodig was was een totale transformatie van de samenleving, inclusief een revolutie op religieus terrein. Uiteindelijk was de christelijke kerk als geen ander verantwoordelijk voor de immer voortdurende knechting van de vrouw.

Author:Zuluk Dicage
Country:Denmark
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):14 July 2010
Pages:225
PDF File Size:14.42 Mb
ePub File Size:5.16 Mb
ISBN:180-6-23184-406-5
Downloads:46866
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TaulabarHij maakte zorgvuldig aantekeningen van de antwoorden die zij hem gaf en vervolgens las hij deze aan haar voor, om er zeker van te zijn dat hij haar bedoelingen goed begrepen had. De aantekeningen werden later aan het licht gebracht door de zoon van Bowen, wijlen kapitein P. Bowen, die toen lid was van de Theosophical Society in Dublin, en zij werden voor het eerst gepubliceerd in het nummer van januari-maart van Theosophy in Ireland, iets meer dan veertig jaar nadat zij waren geschreven.

Nauwgezet onderzoek dat daarna in Dublin heeft plaatsgevonden, heeft geen ander materiaal uit dezelfde bron aan het licht gebracht. Herhaaldelijk wordt beklemtoond dat geen enkele vorm van beschrijvende theosofie mag worden opgevat als een noodzakelijk korrect plaatje van het universum. Zij is meer een afgeleid model dat ontwikkeld wordt tijdens het ervaren van een Waarheid, die niet onder woorden te brengen is, niet te beschrijven is en uitstijgt boven relatieve waarden.

Een dergelijke vorm van theosofie is niet bedoeld om de Waarheid uit te beelden, maar om je naar die waarheid toe te leiden.

Het zal duidelijk zijn, dat wanneer je deze normen hanteert, de waarde en de autoriteit van een beschrijvende theosofie niet noodzakelijkerwijze beoordeeld mogen worden naar de mate waarop deze theosofie nauwkeurig overeenstemt met wetenschappelijke feiten of beginselen, of met een andere beschrijvende theosofie die door iemand anders naar voren wordt gebracht. De waarde van iedere uiteenzetting van de theosofie moet liggen in de diepte van de ervaring waartoe zij de student kan voeren, die sterk en moedig genoeg is om door haar vorm en patroon heen te breken op weg naar haar occulte of verborgen werkelijkheid.

Nog een raad die regelmatig herhaald wordt in de aantekeningen is dat iedere theosofische lering, om haar vollediger te begrijpen, gepresenteerd moet worden binnen een universeel kader.

Ik kan maar beter proberen het allemaal te ordenen en het veilig en wel op papier te zetten, nu het nog vers in mijn geheugen zit.

Zelf zei zij dat dit over dertig of veertig jaar nog wel eens voor iemand van nut kan zijn. Allereerst: De Geheime Leer is slechts een heel klein fragment van de esoterische leer die bekend is aan de hogere leden van de occulte broederschappen. Deze bevat, zo zegt zij, juist zoveel als door de wereld in deze komende [twintigste] eeuw kan worden begrepen.

Dit deed een vraag rijzen die zij als volgt beantwoordde: "De wereld" betekent: de mens die leeft in zijn persoonlijke aard. Deze "wereld" zal in de twee delen van De Geheime Leer alles vinden wat zij in haar uiterste bevattingsvermogen kan vatten, maar niet meer. Elke vorm, hoe ruw ook, bevat in zich verborgen het beeld van zijn "schepper".

Uit deze woorden maak ik op dat De Geheime Leer alles moet bevatten wat H. Bovendien laat zij ondubbelzinnig doorschemeren dat een ander er kennis in kan vinden die zijzelf niet bezit. Het is een stimulerende gedachte te bedenken dat het mogelijk is dat ik in H. Zij stond lang stil bij dit idee. Iemand zei naderhand: "H. Maar twee anderen en ook ikzelf begrijpen haar bedoeling beter, denk ik.

Zonder twijfel vertelt zij ons dat wij ons niet aan haar moeten vastklampen als de uiteindelijke autoriteit, noch aan iemand anders, maar ons verlaten op onze eigen ruimer wordende inzichten. Latere aantekening bij het bovenstaande: Ik had gelijk. Ik legde het haar rechtstreeks voor en zij knikte en glimlachte.

Het is heel wat waard om haar goedkeurende glimlach te krijgen! Eindelijk hebben we dan van H. Laat ik het opschrijven nu alles nog vers in mijn geheugen zit. Ze zegt: Wanneer je De Geheime Leer bladzijde na bladzijde leest, zoals bij ieder boek, zal dat alleen maar eindigen in verwarring. Het eerste wat je moet doen, zelfs als je dat jaren zou kosten, is enig idee krijgen van de " drie grondstellingen " die in de "Proloog" staan.

Ga dan verder met het bestuderen van de herhaling daarvan in de genummerde onderdelen van de "Samenvatting" Deel I, Gedeelte I. Duidelijker dan gewoonlijk stelde zij dat er in werkelijkheid niet zoiets bestaat als een toekomstig "komen" van rassen. Het vierde wortelras is nog steeds in leven. Zo is het ook met het derde, tweede en eerste - dat wil zeggen, hun manifestaties op ons huidige stoffelijke gebied zijn aanwezig. Ik weet wat zij bedoelt, denk ik, maar ik ben niet in staat het onder woorden te brengen.

Op dezelfde manier is het zesde onderras hier en het zesde wortelras en het zevende en zelfs mensen van de komende ronden. Per slot van rekening is dat heel begrijpelijk. Leerlingen, broeders en adepten kunnen geen mensen zijn van het alledaagse vijfde onderras, want "ras" is een stadium van evolutie.

Ik had de indruk dat H. Dat houdt in dat het nieuwe ras nog erg ver weg is. We hebben gedurende de laatste drie weken opmerkelijke bijeenkomsten gehad over de studie van De Geheime Leer. Ik moet mijn aantekeningen rangschikken en de resultaten opschrijven voordat ik ze vergeet. Zij vertelde nog heel wat meer over het "Grondbeginsel". Zij herhaalde deze laatste uitdrukking vele malen. Ze zei: Het is volkomen nutteloos om naar anderen te gaan waarvan je veronderstelt dat zij wat verder gevorderd zijn en hen te vragen een "uitleg" van De Geheime Leer te geven.

Als zij het proberen, dan bestaat alles wat zij geven kunnen alleen maar uit pasklaar gemaakte exoterische weergaven die in de verste verte nit op de Waarheid lijken. Exoterische uitleggingen zijn allemaal best en zij veroordeelt deze niet, als zij maar gezien worden als wegwijzers voor beginners en door hen als niet meer dan dat worden aanvaard. Veel mensen die lid zijn van de Theosofische Vereniging, of in de toekomst lid zullen worden, zijn natuurlijk met geen mogelijkheid in staat uit te stijgen boven het gewone exoterische begrip.

Maar er zijn anderen, en er zullen anderen zijn, en voor hen zet zij de volgende juiste manier om De Geheime Leer te benaderen uiteen. Ze zegt: Neem De Geheime Leer ter hand zonder enige hoop te koesteren de definitieve Waarheid van het bestaan van haar te vernemen, of zonder enig ander idee dan maar te zien in hoeverre zij kan leiden in de richting van de Waarheid. Zie in [deze] studie een middel om het denken te oefenen en te ontwikkelen zoals dat nooit door andere studies ontwikkeld is.

Deze eenheid is iets heel anders dan de gebruikelijke opvatting van eenheid - bijvoorbeeld wanneer we spreken van een natie of leger als een eenheid, of dat de ene planeet verbonden is met een andere door middel van magnetische krachten en dergelijke. Zo is de leer niet.

Het Zijn heeft twee aspecten, positief en negatief. Het positieve is Geest of Bewustzijn. Het negatieve is Substantie, het subject van bewustzijn. Dit Zijn is het Absolute in zijn allereerste manifestatie. Omdat het absoluut is, is er niets buiten. Het is Al-Zijn. Het is ondeelbaar, anders zou het niet absoluut zijn.

Als er een deel van afgescheiden zou kunnen worden, zou het overblijvende deel niet meer absoluut zijn, omdat er direct sprake zou zijn van een vergelijking tussen het overblijvende en het afgescheiden deel. Vergelijking is onverenigbaar met enig idee van absoluutheid. Daarom is het duidelijk dat dit fundamentele ene Bestaan of absolute Zijn, de Realiteit moet zijn in elke vorm die er is.

Ik zei dat, hoewel het voor mij duidelijk was, ik niet dacht dat velen in de loges dit zouden begrijpen. Ze zegt: Het atoom, de mens, de god zijn ieder afzonderlijk, zowel als gezamelijk, in de grond der zaak absoluut Zijn; dat is hun werkelijke individualiteit.

Het is dit idee dat we altijd in ons achterhoofd moeten houden, om de basis te vormen voor elk begrip dat voorkomt uit de studie van De Geheime Leer. Op het moment dat je dit idee loslaat en dat gaat erg makkelijk als je bezig bent met een van de vele ingewikkelde aspecten van de esoterische filosofie komt het idee op van de afgescheidenheid en verliest de studie haar waarde.

Elk afzonderlijk atoom is levend. Dat kan niet anders, daar elk atoom in zichzelf fundamenteel absoluut Zijn is.

Daarom is er niet zoiets als "ruimten" van ether of Akasha, of hoe je het ook noemen wilt, waarin engelen en elementalen ronddartelen als forellen in het water. Dat is een gebruikelijke voorstelling. Het juiste denkbeeld toont dat ieder atoom van de materie, op welk gebied dan ook, in zichzelf een leven is. Groot en klein bestaan alleen maar zo als voorstellingen van een beperkt bewustzijn. Het somt alle anderen op en vat ze samen: Zo binnen, zo buiten.

VA FORM 21 686C PDF

Helena Blavatsky

Uit: The Theosophist mei ; vertaling: PZ. Gelukkig bestaat er een aantal verslagen van ooggetuigen die het mogelijk maken deze periode te reconstrueren. De meest boeiende en gedetailleerde is Reminiscences of H. James Londen als standplaats had. Vervolgens woonden zij in Kopenhagen,waar hij gezant aan het Deense Hof was,en in Stockholm,waar hij benoemd werd tot minister van buitenlandse zaken. Na zijn dood in kreeg zij belangstelling voor het spiritisme. Maar net als bij vele adellijke leden uit de begintijd van de Theosophical Society -de graaf van Crawford en Balcarres,baron Spedalieri,hertogin van Pomar -ging haar spiritisme spoedig over in occultisme.

ATREYA SAMHITA PDF

Hoe De Geheime Leer tot stand kwam

James Hutton en daarna Charles Lyell hadden de geologische ouderdom van de aarde honderden miljoenen jaren verder gezet. Charles Darwin en Thomas Huxley hadden nieuwe wetenschappelijke inzichten over het ontstaan van het leven geformuleerd. Er waren nieuwe inzichten op het gebied van kritische Bijbelexegese, zoals van David Friedrich Strauss. Bij een aantal groepen in de samenleving leidde dat tot het verdwijnen van traditionele Bijbelse opvattingen, maar tegelijkertijd tot de overtuiging dat veel van de nieuwe inzichten te materialistisch van aard waren. In dat klimaat ontstond nieuwe interesse voor andere spirituele aspecten. Die uitte zich in belangstelling voor andere Leraren naast Jezus, zoals Gautama Boeddha , Confucius en Manu alsmede oosterse kosmologie. Er was hernieuwde belangstelling voor stromingen als het swedenborgianisme en mesmerisme.

Related Articles